Obecní úřad – POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.1. 

1. NÁZEV

Obec Lužec nad Vltavou

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Právní založení obce Lužec nad Vltavou, stejně jako dalších obcí v České republice, jsou v současné době upraveny zejména ústavním zákonem č.1/1993 Sb., Ústava ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Příslušné právní předpisy stanovují základní principy postavení obcí a podmínky jejich činnosti.

Základní informace o obci: 

Obec Lužec nad Vltavou vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec Lužec nad Vltavou se nachází v okrese Mělník, kraj Středočeský. Rozkládá se asi 8 km jihozápadně od města Mělník, podél toku řeky Vltavy, pod jižním cípem území obývaných Pšovany. Je vystavěna na ostrově mezi řekou Vltavou a laterálním (odbočným) kanálem, vybudovaným v roce 1902 až 1905 mezi obcemi Vraňany a Hořín.

První písemná zmínka pochází z roku  1223. Lužec má své jméno po Luhu (proutí a lučiny), který se dodnes nalézá u samé vsi. Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Jiljí, který náleží k nejvýznamnějším dochovaným památkám v obci.

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce 15 členů

Finanční výbor zastupitelstva 3 členové

Kontrolní výbor zastupitelstva 3 členové

Rada obce 5 členů

Starosta obce

Místostarosta obce

Obecní úřad

•úředník na úseku legislativy a personalistiky

•referent na úseku odborné agendy
 
•úředník na úseku rozpočtu a financování
 
 
Příspěvkové organizace zřizované obcí
Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Kulturní a společenské středisko

 

4.a 4.1 Kontaktní a poštovní spojení

Lužec nad Vltavou

1.máje 176

27706 Lužec nad Vltavou
Telefon: 315 691 015
E-mail: info@luzec.cz
WWW: www.luzec.cz/
ID Datové schránky: r4ebg29

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Lužec nad Vltavou

1.máje 176
27706 Lužec nad Vltavou

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa 7:00 - 17:00 

Provozní doba podatelny

Pondělí 7:00 – 17:00 

Úterý 7:00 – 16:00

Středa 7:00 – 17:00

Čtvrtek 7:00 – 15:00

Pátek 7:00 – 12:00

4.4 a 4.5 Telefonní číslo

315 691 015

4.6 Adresa internetové stránky

www.luzecnadvltavou.cz

4.7 a 4.8 Adresa e-podatelny a další elektronické adresy

info@luzec.cz

datová schránka: r4ebg29

5. Případné platby lze poukázat – Bankovní spojení 

51-6478170217/0100 (KB, pobočka Mělník)

156085522/0300 (ČSOB Mělník) 

94-317171/0710  (ČNB)

hotovostní platby lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách 

6. IČ

00237035

7. DIČ

CZ00237035 – plátce pouze na kanalizaci a ČOV

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

viz Úřední deska a Vyhlášky obce

 Odkaz

 územní plán obce, záplavová území a další – viz odkaz Mapové podklady

8.2 Rozpočet – viz Rozpočet obce v hlavním menu stránek – Hlavní menu obce  

9. Žádosti o informace

10. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

a) ústně – v kanceláři úřadu

b) písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 27706 Lužec nad Vltavou

c)  e-mailem: info@luzec.cz

d)  elektronickým podáním: info@luzec.cz

e)  telefonicky na tel. čísle: 315 691 015

Provozní doba podatelny úřadu

Pondělí 7:00 – 17:00 

Úterý 7:00 – 16:00

Středa 7:00 – 17:00

Čtvrtek 7:00 – 15:00

Pátek 7:00 – 12:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů

Lhůty

–    Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů

–    Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů

–    Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů

–    Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů

–    Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů

–    Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů

–    Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů

–    Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů

–    Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat:

–    o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč informaci žádá

Kdo informaci poskytne

–   kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

–    Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

–    Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

–    Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

–    Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

–    Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

Povinné subjekty dále neposkytnou informace o:

 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení

 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

1) ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

2) písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

– označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

– musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,

– musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

– je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

– musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

– neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

– v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

– v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

    Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

  Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

11. Opravné prostředky

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

–    pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

–    proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

–    odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

–    o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal

–    ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

–    proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

–    Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

–    Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

–    O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

–    Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

–    Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

–    Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

   Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

    Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

   O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

    Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

PŘEHLED PŘEDPISŮ, PODLE NICHŽ OBECNÍ ÚŘAD VE VĚCI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ROZHODUJE
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

12. Formuláře

Vzorové formuláře: obec nemá žádné vlastní formuláře

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací viz odkaz:

www.portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

Vydané právní předpisy

Obec Lužec nad Vltavou vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy jsou dostupné na internetových stránkách obce – www.luzecnadvltavou.cz

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník za poskytování informací:

Položka / Sazba

hodina práce (účtuje se každou započatou 1 hod.) / 200,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny – formát A4, jednostranně / 2,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny – formát A4, oboustranně / 4,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny – formát A3, jednostranně / 4,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny – formát A3, oboustranně / 8,00 Kč

1 ks CD nosiče / 10,00 Kč

1 ks DVD nosiče / 20,00 Kč

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle par. 16a odst. 7 SvInf nebyla dosud přijata

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv – obec žádné vzorové licenční smlouvy nemá

16.2 Výhradní licence – obec žádnou výhradní licenci uzavřenou nemá

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva Obec + KaSS 2019

Výroční zpráva za rok 2020

luzec

KONTAKT 

OBEC LUŽEC NAD VLTAVOU

Adresa: 1. máje 176
277 06 – Lužec nad Vltavou
Telefon: 315 691 015
E-mail: info@luzec.cz      

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  7.15 – 17.00 hod
                (11.00 -11.30 hod. přestávka)

Středa:   7.15 – 17.00 hod
                (11.00 -11.30 hod. přestávka)